Privatlivspolitik

Jeg værner om dine persondata
Jeg vil altid behandle dine persondata sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dataansvarlig:
Ole Rabjerg er dataansvarlig for dine personlige oplysninger

Psykolog Ole Rabjerg

Granhøjvej 8

8600 Silkeborg

CVR 40977813

Som selvstændig autoriseret psykolog er jeg underlagt flere forskellige lovgivninger og retningslinjer, når jeg behandler dine persondata:

 • Sundhedsloven
 • Psykologloven
 • Journalbekendtgørelsen
 • Autorisationsloven
 • Serviceloven §153
 • EU’s databeskyttelsesforordning
 • Bogføringsloven

Jeg indsamler, opbevarer, videregiver og sletter dine persondata i henhold til gældende lovgivning.

Beskrivelse af databehandlingen:
Formål:

 • Psykologisk behandling og journalføring
 • Administration og revision
 • Kontakt til dig
 • Opfyldelse af lovkrav

Kategorier af persondata:
Jeg behandler følgende kategorier af persondata:

 • Almindelige persondata (navn, adresse, telefonnummer)
 • CPR nummer
 • Følsomme persondata (sociale- og sundhedsmæssige oplysninger)
 • Mailadresse

Kilder:
Jeg indsamler dine persondata

 • Fra egen læge eller anden sundhedsperson når du har givet samtykke
 • Fra dit forsikringsselskab når du har givet samtykke
 • Direkte fra dig i forbindelse med behandlingen
 • Fra kommunen når du har givet samtykke

Personoplysningerne behandles sikkert, og i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/01/2018) og bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (BEK nr. 567 af 19/05/2017).

Jeg har til enhver tid fuldstændig tavshedspligt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/01/2018), såvel som De Etiske Retningslinjer for Nordiske Psykologer, som indebærer, at ingen af de informationer, jeg modtager som det klare udgangspunkt videregives til andre.

Ifølge bekendtgørelse af lov om social service (LBK nr. 102 af 29/01/2018) § 154 har jeg som psykolog dog i helt særlige tilfælde indberetningspligt af dine personoplysninger til den relevante kommune.

Jeg har indgået databehandleraftale med Prescriba, der behandler dine persondata i forbindelse med sager der er videreformidlet gennem Prescriba.

Jeg anvender et krypteret mailsystem (Permido) til dialog og udveksling af persondata med dig i forbindelse med behandlingsopstart.

Jeg har indgået databehandleraftale med Onlinebooq, der behandler dine persondata i forbindelse med booking af aftaler.

Jeg anvender ligeledes et krypteret mailsystem (Permido) til dialog med andre aktører.

Databehandlingsgrundlag:
Det er nødvendigt for mig at ligge inde med dine persondata:

 • For at sikre bedst mulig psykologisk behandling
 • For at overholde lovgivningen
 • For afregningsformål og revision

Modtagere:
Såfremt din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, er jeg nødt til at videregive oplysninger om behandlingen til den, der betaler. Jeg aftaler så vidt det er muligt indholdet heraf med dig.

Jeg videregiver oplysninger om din behandling til Sygeforsikringen Danmark, hvis du har givet samtykke til det.

De oplysninger jeg har indsamlet til afregningsformål udveksles i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Jeg har indgået databehandler aftale med Regnskabsprogrammet E-conomic, der behandler dine persondata i forbindelse med fakturering og ligeledes indgået databehandleraftale med Revision Ry & Hammel i forbindelse med revision.

Opbevaring:
Jeg opbevarer dine persondata efter gældende lovgivning:

 • Fysiske persondata opbevares i aflåst arkivskab.
 • Jeg har pligt til at føre journal, og jeg har pligt til at opbevare journalen i 5 år regnet fra sidste journalnotat. Herefter destrueres den.
 • Persondata indsamlet til betalingsformål opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:
Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke persondata jeg behandler om dig.

Det kan ske ved henvendelse til
Psykolog Ole Rabjerg
Granhøjvej 8
8600 Silkeborg
kontakt@olerabjerg.dk
Tlf.: 93 94 95 79

Jeg har pligt til at oplyse dig om, at jeg behandler persondata om dig.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger jeg behandler om dig, og du har ret til at gøre indsigelser og ret til at få rettet eller slettet oplysninger, der er forkerte eller vildledende, og som ikke er en del af journalen.

Der må ikke slettes eller rettes i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede om at få lavet en tilføjelse.

Du har også ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportablitet).

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København, tlf. 33193200, mail dt@datatilsynet.dk

Sikkerhed:
Jeg har interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til den.

Jeg er den eneste, der har adgangsrettigheder til dine persondata.

Senest 72 timer efter at jeg er blevet bekendt med et eventuelt sikkerhedsbrud, vil jeg kontakte Datatilsynet. Hvis der er høj risiko for de berørte registrerede, vil vedkommende også blive underrettet direkte. Bruddet vil blive beskrevet ligesåvel som de tiltag, der er blevet gjort for at begrænse omfanget af sikkerhedsbruddet.