Foredrag og Supervision

Supervision
Med mine 21 års erfaring i psykoterapi og som Specialist i Psykoterapi med Voksne tilbyder jeg supervision til psykologer, herunder psykologer på vej mod autorisation. Udgangspunktet for supervisionen er kognitiv adfærdsterapi.

Jeg tilbyder også supervision til terapeuter, ledere, mentorer eller andre som har brug for faglig opkvalificering eller hjælp til det daglige arbejde.

Rammen for supervisionen er udarbejdelse af en supervisionskontrakt hvori mål for supervisionen, læringsmål og indsatsområder fremgår.

Foredrag
Jeg har gennem 21 år holdt utallige foredrag rundt om i Danmark og på Færøerne. Jeg har desuden afholdt en del kurser, specielt omkring stress, psykisk arbejdsmiljø og parforhold.

Nedenfor kan du se en oversigt over foredrag jeg tilbyder. Har du ønske om at bruge mig til et andet emne end de nævnte så kontakt mig endelig for en nærmere snak. Formen kan ofte tilpasses dine ønsker og behov.

Emner til foredrag

 • Du og jeg – skabt og kodet til relationer. Om relationers betydning for mennesker
  Relationer har over de senere år fået meget opmærksomhed i psykologisk forskning, bla fordi moderne scanningsteknikker har kunnet kortlægge betydningen af relationer for hjernens udvikling og generelle funktion. Men egentlig har vi jo altid vidst at relationer er vigtige, både for barnets udvikling og for voksne mennesker. Foredraget sætter fokus på betydningen af relationer.

  At hele brudte relationer
  Relationer er uhyre vigtige for mennesker. Barnet kan ikke udvikle sig uden relationer. Og vi har medfødte kompetencer til relationer. Alligevel kan relationer blive vanskelige og der kan opstå brud. Hvad sker der i sådanne brud og kan brudte relationer genopbygges. Foredraget sætter fokus på betydningen af relationer og giver perspektiver over muligheder for genopbyggelse af brudte relationer.

 • Udbrændthed
  At være under langvarige følelsesmæssige belastninger, enten det så er i arbejdet eller i privatlivet (fx med et kronisk sygt familiemedlem) kan føre til udbrændthed. Foredraget sætter fokus på hvad der kan føre til udbrændthed, hvad udbrændthed handler om og hvilke muligheder der for både den udbrændte og dem som står ved siden af.

  • Vrede – en vigtig og en vanskelig følelse
  • Vrede – den gode hjælperfølelse
  • At leve sundt med sin egen og andres vrede

  At leve sundt med egen og andres vrede kan være enormt vanskeligt. Mange tænker at vrede er en dårlig følelse. Men vrede er en vigtig følelse, som vi dog skal lære at leve sundt med. Foredraget er for dig, der tror, at du ikke har brug for at høre noget om vrede og for alle andre. I foredraget sættes der fokus på hvordan vrede kan håndteres på en god måde.

 • Livsbagagens betydning i voksenlivet
  Alle mennesker vokser op under nogle rammer som sætter spor, både gode og mindre gode spor som kan kaldes livsbagagen. De mindre gode sider af livsbagagen kan komme til at drille os i voksenlivet uden vi helt er klar over det, fx i selvbilledet eller i vore relationer til andre. I foredraget sættes der fokus på hvordan livsbagagen kan have negativ indflydelse i voksenlivet men også på hvordan vi kan arbejde med vores livsbagage så denne negative indvirkning mindskes.

  Når fortiden driller i nutiden og om håb og muligheder
  Alle mennesker vokser op under nogle rammer som sætter spor, både gode og mindre gode spor som kan kaldes livsbagagen. De mindre gode sider af livsbagagen kan komme til at drille os i voksenlivet uden vi helt er klar over det, fx i selvbilledet eller i vore relationer til andre. I foredraget sættes der fokus på hvordan livsbagagen kan have negativ indflydelse i voksenlivet men også på hvordan vi kan arbejde med vores livsbagage så denne negative indvirkning mindskes.

 • Familieliv under pres
  Der er mange krav som kan pålægge familielivet pres og skabe stress, både for forældre og for børn. Dette kan igangsætte negative spiraler hvor trivslen rammes og hvor samhørigheden og trygheden i familien trues. Derfor kan vi have brug for gode strategier til at håndtere dette pres og netop skabe gode rammer i familielivet til trivsel, tryghed og glæde.

  Betydningen af nærvær i familien
  Vi er som mennesker skabt til nærvær og relation med hinanden. Men der er også forhold som kan true dette nærvær, særligt i det hektiske moderne samfund.

  Barnets udvikling af et sundt selvbillede
  Hvad skal der til for at børn i dag kan udvikle et sundt selvbillede? Om selvværd og selvtillid.

  Børn og stress
  Over de seneste 20 år er der sket en voldsom stigning i antallet af børn, der plages af stress. I foredraget sættes fokus på hvad der kan skabe stress i børnehøjde men også på håndtering af børns stress.

 • Den maskuline rejse – om mandens epoker
  At blive en mand er en lang rejse. At opdage og blive tryg i sin maskulinitet er et eventyr, som skal leves, men som ikke altid er let i det moderne samfund, hvor en del klassiske maskuline træk er blevet overflødige. Mandens udvikling kan betragtes ud fra nogle epoker med særlige karakteristika.

  Mellem flink fyr og farlig fighter
  At være mand i det moderne samfund kan være lidt af en udfordring. Er der overhovedet plads til maskuline træk og hvad vil det i det hele taget sige at være mand? Er der særlige maskuline træk og hvordan kan jeg så bruge dem?

  Den sårede maskulinitet
  For langt de fleste mænd er der op gennem opvæksten 3 centrale spørgsmål, som vi forsøger at finde svar på, nemlig: Har jeg det der skal til? Er jeg accepteret? Slår jeg til? Hvis disse spørgsmål ikke besvares ordentligt, så kan vi blive såret i maskuliniteten. Måske er vi slet ikke klar over det i voksenlivet men forsøger alligevel at kompensere for disse sår, fx ved at arbejde meget eller ved at blive passive. I foredraget vil du både blive opmuntret og udfordret.

  Udfordringer med kønsidentiteten
  Hvordan skal vi forstå vores kønsidentitet? Er vi født til enten at forstå os selv som kvinde eller som mand? Er kønsidentiteten noget vi selv vælger?  Hvad indvirker på kønsidentiteten og hvad gør vi, hvis vi oplever en usikker kønsidentitet?

 • Når livet gør ondt
  Som menneske kan vi blive ramt af tab, traumer eller andre belastninger. Det kan bringe os i krise. Hvad sker der i os og hvad skal vi særligt være opmærksomme på i krisen? Hvordan komme godt gennem en krisen?

  Forældre der har mistet et barn
  At miste et barn kan være noget af den allerstørste smerte et menneske kan opleve. I foredraget fokuseres der på de særlige udfordringer som forældre der mister et barn kan opleve. Der er også fokus på vandringer i sorgens land.

  Sorg og krise
  Om mekanismer og reaktionsmønstre i mødet med tab, traumer eller andet belastende. Fokus kan være på den kriseramte, eller på det at være nærtstående til et menneske i krise. Hvad sker der, og hvordan kan vi handle? Om destruktiv og konstruktiv trøst.

  At møde et menneske i krise
  Hvordan være nærtstående til et menneske i krise og hvordan kan vi som omsorgsperson møde den kriseramte? Hvilke mekanismer og reaktionsmønstre er i spil når et menneske kommer i krise? Hvordan kan vi handle? Og om destruktiv og konstruktiv trøst.

  Vandring i sorgens land
  At miste en nærtstående gør noget ved os. Nogle oplever helt at miste fodfæste, andre oplever ikke de store reaktioner. I foredraget sættes fokus på tab og på de forskellige reaktioner vi kan have på tab. Der sættes også fokus på følelser der kan opstå i sorgen og på den lange vandring i sorgens land som kan ligge foran.

 • Selvbillede – om at opdage min unikke værdi
  Mange mennesker kæmper med mindreværd og tror at de oplever mindreværd fordi de er mindre værd. Men mindreværd skyldes noget helt andet. I foredraget sættes fokus på årsager til mindreværd men også på hvordan vi kan opdage den unikke værdi vi har som personer.

 • Mobning handler ikke om onde mennesker men om onde mønstre.

 • Stresskursus
  2-4 dages kursus om stress og stresshåndtering. Indeholder en vekslen mellem undervisning, øvelser og gruppearbejde. Afholdes med nogle ugers mellemrum mellem kursusdagene.

  Målgruppe: Mennesker som ønsker at forebygge stress, eller som kæmper med stress eller er pårørende til stressramte.

  At overleve i en travl hverdag
  Stress er blevet det moderne menneskes lidelse. Hverdagen kan være fyldt af så mange krav at det bliver ren overlevelse. Hvordan håndtere en travl hverdag så det ikke kun bliver overlevelse men i stedet trivsel. Foredraget handler om stress, stressmekanismer og om håndtering af de mange krav i hverdagen så det ikke fører til usund stress.

  Stress – udfordringen i det moderne samfund
  Stress er blevet det moderne menneskes lidelse. Hverdagen kan være fyldt af så mange krav at det bliver ren overlevelse. Hvordan håndtere en travl hverdag så det ikke kun bliver overlevelse men i stedet trivsel. Foredraget handler om stress, stressmekanismer og om håndtering af de mange krav i hverdagen så det ikke fører til usund stress.

  At navigere i en travl hverdag
  Stress er blevet det moderne menneskes lidelse. Hverdagen kan være fyldt af så mange krav at det bliver ren overlevelse. Hvordan håndtere en travl hverdag så det ikke kun bliver overlevelse men i stedet trivsel. Foredraget handler om stress, stressmekanismer og om håndtering af de mange krav i hverdagen så det ikke fører til usund stress.

  Det jagede liv
  Stress er blevet det moderne menneskes lidelse. Hverdagen kan være fyldt af så mange krav at det bliver ren overlevelse. Hvordan håndtere en travl hverdag så det ikke kun bliver overlevelse men i stedet trivsel. Foredraget handler om stress, stressmekanismer og om håndtering af de mange krav i hverdagen så det ikke fører til usund stress.

  Skam og stress
  Når krav bliver for store og der er overbelastninger så kan skammen over ens manglende kræfter til at opfylde disse krav give en ny belastning. Og skammen kan forhindre en i at sige fra og dermed kan overbelastningen fortsætte. Dette kan øve indflydelse på en negativ stress spiral.

  Psykisk arbejdsmiljø
  Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for trivsel i hverdagen. Hvis du oplever udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads, enten du er leder eller medarbejder, så kan der være brug for at lave en indsats på at give bedre betingelser for trivsel. Dette kan bla. ske via en eller flere temadage om stress og psykisk arbejdsmiljø som består af undervisning og involvering af både medarbejdere og ledere.

 • Gift med en hel historie
  Vi gifter os ikke bare med en person og heller ikke bare med vor modsætning. Nej vi gifter os med en hel historie. Både ægtefællen og jeg selv har en livsbagage med ind i ægteskabet og denne livsbagage kan komme til at drille os og skabe afstand. Hvis vi ikke kender noget til livshistorien og dens mulige ansigt i nutiden så kan den komme til at skabe problemer og afstand i ægteskabet. I foredraget sættes der fokus på livsbagagens indvirkning i ægteskabet/parforholdet og på hvordan vi kan håndtere det på en konstruktiv måde.

  Kærlighed på vågeblus eller kogeblus
  – om hvad der kan true kærligheden og hvad der kan booste kærligheden

  Ofte er vi ikke opmærksomme på hvordan vi kommer til at sige nej til kærligheden i ægteskabet og hvordan vi gør det svært for den anden at elske mig. Hvordan undgå dette? Og hvad skal der til for at vi begge får det vi længes efter i ægteskabet?

  Selvværd og parforhold
  I parforholdet og ægteskabet spiller vort selvbillede en rolle i hvordan vi har det med hinanden og med os selv. Der kan være risiko for at et negativt selvbillede kan blive forstærket i parforholdet men samtidig giver parforholdet nogle gode rammer for en positiv udvikling i selvbilledet. I foredraget sættes fokus på hvilke udfordringer der kan komme af lavt selvværd og hvilke muligheder der er.

  Stress – en udfordring i parforholdet
  Stress er en af det moderne samfunds store udfordringer. Og i parforholdet er der en helt særlig udfordring, nemlig at det kan skabe yderligere stress med den forskel der er på hvordan manden og konen forsøger at håndtere stress på. I foredraget sættes der dels fokus på stress og stressmekanismer og dels fokus på hvordan manden og konen har forskellige stresshåndterings strategier der konflikter. I foredraget vises også et lille rollespil til demonstration af hvordan det kan gå helt galt og desuden hvordan små ændringer kan skabe positive ændringer.

 • At forstå afhængighed af sex
  Sex forbinder vi ofte med lyst, glæde og gode oplevelser. Men for nogle mennesker bliver seksualiteten til noget, der skaber smerte i deres liv, fordi de er fanget i seksuel afhængighed. Udvikling af seksuel afhængighed handler ikke om svag karakter og kun sjældent handler det om forhøjet sexlyst. Sexafhængighed handler ofte om en (uhensigtmæssigt) strategi, hvor personen forsøger at løse følelsesmæssige dybe smerter.

  I foredraget sættes fokus på hvad seksuel afhængighed er, herunder afhængighedscyklusen. Der sættes desuden fokus på skyld og skam som mange sexafhængige oplever. Der kan desuden inddrages perspektiver på det at være partner/ægtefælle til en sexafhængig.

  Udfordret seksualitet
  Hvordan skal vi forstå vores seksuelle orientering? Er det noget medfødt eller noget vi selv vælger? Og kan der ske ændringer i den seksuelle orientering?

 • Sund og usund skyld og skam
  Skyld og skamfølelser kan være sunde og konstruktivt regulerende følelser men kan også være usunde og nedbrydende følelser. I foredraget sættes foks på sund og usund skyld og skam og en skelnen mellem skyld og skam.

  Skyld, skam og tilgivelsesprocesser
  Skyld og skamfølelser kan være sunde og konstruktivt regulerende følelser men kan også være usunde og nedbrydende følelser. Tilgivelse kan virke som et uoverstigeligt bjerg, hvis vi er dybt krænkede, men der er hjælp at hente i tilgivelse som en proces. I foredraget sættes fokus på sund og usund skyld og skam og en skelnen mellem skyld og skab. Desuden sættes fokus på tilgivelse som en proces.

 • Grænsefladerne mellem terapi og sjælesorg
  Hvad er terapi og hvad er sjælesorg? Hvad er terapiens særlige styrke og hvad er sjælesorgens særlige styrke? Hvor overlapper de hinanden og hvor er det vigtigt at skelne mellem terapi og sjælesorg? Foredraget sætter fokus på et vanskeligt men også spændende spændingsfelt mellem sjælesorg og terapi.

  Spændingsfeltet mellem tro og psyke
  Hvad betyder troen for psyken og hvad betyder psyken for troen? Hvordan kan troen være en ressource i mødet med kriser og hvordan kan troen være en udfordring?

 • Konflikter og konflikthåndtering
  Konflikter på arbejdspladsen, i menigheden eller i familien. Hvad er dynamikkerne i konflikter og hvordan kan vi blive bedre til at håndtere dem?

 • Depression og dens udfordringer
  Depression er blevet vor tids folkesygdom. Foredraget sætter fokus på det det mørke og den smerte som den depressive oplever. Om symptomerne og mekanismerne i depressioner.

  At stå ved siden af når depressionen rammer
  Depression er blevet vor tids folkesygdom. Foredraget sætter fokus på det mørke og den smerte som den depressive oplever. Om symptomerne og mekanismerne i depressioner. Og om at være nærtstående.